Rezervace pokojů
           
Kontakt
Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná
recepcia@horizontresort.sk
+421 910 802 309, +421 908 908 111
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

UBYTOVACÍ ŘÁD

  /  UBYTOVACÍ ŘÁD
UBYTOVACÍ  ŘÁD 

Ubytovací řád je vydaný společností TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., Stará Lesná 178, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO: 35 710 501, společnost zapsaná v OR Okr. soudu Prešov, odd. Sro, vložka č. 11587 / P (dále jen „provozovatel“) a vztahuje se na poskytování ubytovacích a s tím souvisejících služeb (dále jen „služby“) v zařízení Hotel Horizont Resort **** (dále jen „hotel“) a upravuje práva a povinnosti provozovatele a hosty ubytované v hotelu (dále jen „zákazník“ nebo „zákazníci“) od momentu nástupu zákazníka na pobyt v hotelu do jeho ukončení.

 1. V hotelu Horizont Resort může být ubytován pouze host, který se řádně přihlásí. Za tím účelem předloží pracovníkovi na recepci hotelu svůj osobní doklad o totožnosti, občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Pracovník recepce hostu vydá hned při nástupu ubytovací průkaz s uvedením jeho jména, čísla pokoje, délky pobytu a přístupovou kartu od pokoje. Za ubytovací a ostatní služby je host povinen platit ceny předem dohodnuté při nástupu na pobyt. Účet je splatný při předložení hostu.
 2. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování ve smyslu § 754 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), k jejímuž uzavření dochází mezi zákazníkem a provozovatelem. Ubytovací řád je zveřejněn na internetové stránce hotelu www.hotelhorizontresort.sk a umístěn na recepci hotelu. Před nástupem na pobyt a využíváním služeb v hotelu zákazník potvrzuje, že byl s tímto ubytovacím řádem seznámen a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Recepce hotelu pracuje v režimu nepřetržitého provozu – 24 hodin denně. Pracovník recepce během přihlašování k pobytu vysvětlí zákazníkovi podmínky ubytování a poskytování služeb, vybavení hotelového pokoje, základní orientační a bezpečnostní informace o hotelu, podmínky parkování motorových vozidel, úschovy sportovního vybavení a podobně.
 4. Použití hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními onemocněními. Hotel má právo odmítnout ubytovat zákazníka s přenosnou nemocí, parazitickou infekcí nebo jinou chorobou, která by mohla představovat zdravotní riziko pro zaměstnance provozovatele nebo jiné zákazníky hotelu.
 5. Ubytování hostů v hotelu v den nástupu na pobyt ve smyslu rezervace je v době od 14:00 hod. (Check-in), pokud v potvrzení rezervace nebyl provozovatelem uveden jiný čas možnosti nástupu na pobyt a podmínky (včetně ceny) za včasný nástup na pobyt (před 14.00 hod. v den nástupu na pobyt) (early check-in). V případě, že zákazník nenastoupí na pobyt nejpozději do 24.00 hod. bez předchozího informování provozovatele o pozdějším nástupu na pobyt, je provozovatel oprávněn poskytnout rezervovaný pokoj / pokoje

jiným zákazníkům na využití. Zákazníkovi nevzniká právo na vrácení jím zaplacené ceny pobytu, ani na jinou finanční či nefinanční náhradu ani náhradní plnění či náhradu škody.

 1. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než dohodnuté ubytování, pokud se podstatně neliší od již potvrzené objednávky.
 2. Poloha podle zvláštních předpisů bod 18.6 poštovních podmínek – Obecná část (vnitrostátní styk) a bodu 15.5 poštovních podmínek – Obecná část (mezinárodní styk) České pošty, a.s.) přijímá zásilky adresované ubytovaným hostům nebo hostům, kteří mají ubytovací služby objednané. Tyto zásilky jsou povinné doručit adresátům a pokud to není možné, vrátit je zpět.
 3. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, příp. převoz do nemocnice.
 4. Hotel poskytuje ubytovaným hostům služby v rozsahu stanoveném tímto Ubytovacím řádem, Obchodními podmínkami a specifikací jednotlivé služby poskytnuté ubytovanému hostu před uzavřením smlouvy o ubytování.
 5. Při vstupu do hotelového pokoje si zákazník ve vlastním zájmu překontroluje stav hotelového pokoje a jednotlivých zařízení a jejich funkčnost a případné vady nebo nedostatky ihned oznámí recepci hotelu. Host používá pokoj po dobu, kterou dohodl s hotelem při příjezdu.
 6. Hotelová hala a prostory lobby baru jsou určeny pro příjem návštěv zákazníků ubytovaných v hotelu. V hotelovém pokoji smí zákazník přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce hotelu a po zapsání do knihy návštěv a jen v době od 8.00 do 22.00 hodiny.
 7. Host vyúčtuje svůj pobyt při příjezdu na recepci hotelu. Host se odhlásí z pobytu nejpozději do 10.00 hod v den odjezdu, v téže době uvolní pokoj. Pokud host tak neučiní v určené době může mu hotel účtovat pobyt i následující den. V případě zájmu o časný Check-in nebo pozdní Check-out kontaktujte prosím recepci hotelu. Poskytnutí těchto doplňkových služeb závisí na aktuálních provozních a kapacitních možnostech hotelu. Poplatek za pozdní Check-out do 13:00 hod. / 30€, do 16:00 hod. / 50% z ceny pokoje/1 noc. Časný Check-in do 10:00 hod. / 50% z ceny pokoje/1 noc, od 10:00 – 14:00 hod. / 30€.
 8. V hotelovém pokoji nebo v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 9. Hoteloví zaměstnanci mohou vstupovat do pokojů za účelem úklidu pokoje, doplnění minibaru a pokojových doplňků, v případě, pokud je nezbytné odstranit poruchu, případně poskytnout zdravotní pomoc, nebo v případě podezření z porušování ubytovacího řádu či vážného ohrožení majetku hotelu nebo jiných zákazníků nebo ohrožení života nebo zdraví osob.
 10. V objektu hotelu, zvláště v pokojích, není hostům povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí, příp. masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.).
 11. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout v pokoji a přilehlých prostorách elektrické osvětlení a další spotřebiče (rádio, televize apod.) a uzavřít dveře. Po ukončení pobytu, v den odjezdu při odhlášení se z hotelu, předá host čipovou kartu na recepci. V případě, že host karty nepředá, je povinen uhradit hotelu škodu (v případě čipové karty 5€/karta a v případě osuškové karty 10€/karta). Zákazník je povinen zanechat hotelový pokoj ve stavu, v jakém jej převzal na začátku pobytu. V případě způsobení škody nebo změny stavu hotelového pokoje je zákazník povinen před ukončením pobytu uvést hotelový pokoj na vlastní náklady do původního stavu, jinak je povinen nahradit provozovateli veškeré náklady na uvedení pokoje do původního stavu.
 12. Z bezpečnostních důvodů není povoleno nechat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.
 13. Hostu není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro které je na úschovu vyhrazené místo. Ubytování se zvířetem je povoleno výhradně na základě povolení a uhrazení poplatku za pobyt se zvířetem.

Psi a jiná zvířata mohou být ubytována podle zvláštních předpisů. Cena za umístění zvířat se účtuje na základě dohodnuté ceny. Na ubytování zvířat se vztahují následující opatření:

– není dovoleno, aby zvířata byla v hotelových prostorách, včetně hotelového pokoje, ponechána bez dozoru ubytovaného hosta (majitele nebo doprovázející osoby),

– zvířata se nesmí nechat odpočívat – ležet na lůžku nebo ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta. Není dovoleno používat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání a mytí zvířat,

– na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použit inventář, který slouží k přípravě a podávání pokrmu hostům,

– odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku hotelu nese host nebo majitel zvířete.

 1. Na úschovu cenných věcí slouží hostům trezory, které se nacházejí na každém pokoji.
 2. Noční klid v hotelu je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Během nočního klidu nesmí host rušit ostatní zákazníky. Není vhodná silná hlasitost televize, hlučné mluvení, zpěv, hlasité rozhovory v hotelových chodbách, hotelové terase apod.
 3. V hotelu je na viditelném místě vyvěšen požární řád – hosté jsou povinni řídit se jím během pobytu.
 4. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách hotelu. V hotelových pokojích a společenských prostorách hotelu platí přísný zákaz kouření. Hotel je oprávněn účtovat částku 50 € za porušení tohoto zákazu. Zákaz kouření platí i pro tzv. elektronické cigarety a jiné podobné výrobky, které se užívají kouřením, i když neobsahují tabák. Pro kuřáky jsou vyhrazeny prostory, ve kterých je povoleno kouřit – Cigar bar, prostory před hotelem se stojanovým popelníkem, terasa hotelu při Lobby baru.
 5. Reklamační řád – informace o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti provozovatele za vady (dále jen „reklamace“) včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit a postup při uplatnění reklamace poskytovaných služeb v hotelu jsou upraveny v Reklamačním řádu hotelu, který je zveřejněn na internetové stránce hotelu www.hotelhills.sk a dostupný na recepci hotelu.
 6. Provozovatel hotelu odpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi během pobytu v hotelu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů platných a účinných na území Slovenské republiky.
 7. Za klenoty, peníze a jiné cennosti provozovatel odpovídá jen do částky 332 € (souhrnná částka pro všechny vnesené nebo doložené cennosti v rámci jednoho pobytu v hotelu), ledaže byly převzaty provozovatelem do úschovy. Hotel nabízí možnost převzetí klenotů, peněz a jiných cenností do úschovy provozovatele a jejich umístění v trezoru umístěném na recepci hotelu, pokud to provozní možnosti provozovatele umožňují. O možnosti podle předchozí věty je zákazník povinen informovat se na recepci hotelu při nástupu na pobyt nebo kdykoliv během pobytu. Za úschovu se pro tento účel nepovažuje umístění klenotů, peněz a jiných cenností do trezoru nebo depozitní skříňky v hotelovém pokoji.
 8. Nároky z odpovědnosti provozovatele za škodu je zákazník povinen uplatnit ve lhůtách a způsobem stanovenými příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů platných a účinných na území Slovenské republiky.
 9. Zapomenuté věci hostů v hotelu jsou evidovány a skladovány po dobu 6 měsíců. Zapomenuté věci hotel doručí zákazníkovi pouze na základě jeho požadavku doručeném hotelu v uvedené lhůtě na náklady zákazníka.
 10. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou jím nebo osobami, za které odpovídá, na majetku provozovatele a / nebo hotelu, jakož i na životě, majetku nebo zdraví zaměstnanců provozovatele nebo jiných zákazníků. Takto vzniklou škodu je zákazník povinen nahradit poškozenému (provozovateli nebo zákazníkovi nebo zaměstnanci) ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů.
 11. Host je povinen podat na recepci hotelu informaci o odchodu na individuální túru a zapsat se do knihy vycházek a túr.
 12. Do prostorů hotelu je možné přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a s vozidly parkovat jen na vyhrazených místech pro parkování ubytovaných hostů. Parkovací plochy hotelu nejsou hlídané a cena ubytování nezahrnuje hlídání motorového vozidla ubytovaného hosta odstaveného na parkovišti hotelu, ani jiný způsob jeho ochrany.
 13. Stížnosti hosta a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá recepce hotelu.
 14. Ubytovaný host je povinen dodržovat ustanovení ubytovacího řádu. V případě, že ho poruší hrubým způsobem, hotel podle $ 759 odst. 2 občanského zákoníku může od smlouvy o ubytovacích službách odstoupit ještě před uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2022.