Модернизация и реконструкция

Názov projektu:

Modernizácia a rekonštrukcia hotela HORIZONT Stará Lesná

Miesto realizácie projektu:

TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., Stará Lesná 178 (Hotel HORIZONT)

Názov projektu:

Modernizácia a rekonštrukcia hotela HORIZONT Stará Lesná

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a zatraktívniť región prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Špecifické ciele projektu: Modernizáciou a rekonštrukciou Hotela HORIZONT vytvoriť atraktívny hotel s ponukou komplexných kvalitných služieb cestovného ruchu s celoročným

využitím.

Východiskový stav: spoločnosť TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. vznikla v roku 1997 a poskytuje ubytovacie a súvisiace služby v ubytovacom zariadení hotel HORIZONT***. Predmetom projektu je modernizácia a rekonštrukcia hotela HORIZONT so sídlom v Starej Lesnej, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. Obec Stará Lesná sa nachádza v tatranskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším – medzinárodným významom. Navrhovaný projekt vychádza z analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia vo vzťahu k súčasným trendom a potrebám návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť, existencia rozsiahleho prírodného a kultúrno-historického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre zimnú aj letnú turistiku vytvárajú predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti. Skutočnosť, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste realizácie projektu nedisponujú komplexnou ponukou kongresových, ubytovacích a stravovacích a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde, ktorý bude poskytovať hotel HORIZONT, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov).

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívne hotelové zariadenie schopné úspešne reagovať na požiadavky cieľových skupín, disponujúce komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím, ktoré v okolí Starej Lesnej neboli dosiaľ prístupné. Novovybudovaná kongresová sála umožní naštartovanie kongresovej turistiky, synergickým efektom bude efektívnejšie a intenzívnejšie využitie existujúcich ubytovacích kapacít a gastronomických služieb. Kongresová sála sa bude využívať celoročne nielen pre firemné podujatia, ale aj pre rôzne spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia. Vybudovanie bezbariérového prístupu do hotela a kongresovej haly umožní osobám s obmedzenou pohybovou schopnosťou bezproblémový prístup do hotelových priestorov. Klientom hotela budú ponúknuté komplexné služby (kongresová hala, ubytovanie, gastronomické služby, relax) s možnosťou celoročného využívania. Pri ponuke komplexných služieb je reálny predpoklad predĺženia pobytu ubytovaných hostí. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom hotela poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Názov a sídlo prijímateľa:

TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., 059 60 Stará Lesná 178

Dátum začatia realizácie projektu:

01.09.2014

Dátum skončenia realizácie projektu (predpokladaný):

31.03.2015

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

tabula horizont

logo

www.siea.sk

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO): Slovenská inovačná a energetická agentúr (SIEA)
Operačný program: www.opkahr.sk
Výška schváleného príspevku: 799 637,32 EUR
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:


Názov projektu:

Hotel HORIZONT — zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb

Miesto realizácie projektu:

TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., Stará Lesná 178 (Hotel HORIZONT)

Názov projektu:

Hotel HORIZONT — zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a zatraktívniť región prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Špecifické ciele projektu:
Prístavba wellness centra, výstavba záhradného objektu a modernizácia športovej plochy. Podpora zamestnanosti v obci ako aj v regióne

Východiskový stav: spoločnosť TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. vznikla v roku 1997 a poskytuje ubytovacie a súvisiace služby v ubytovacom zariadení hotel HORIZONT***. Predmetom projektu je prístavba wellness centra, výstavba záhradného objektu a modernizácia športovej plochy v areály hotela HORIZONT so sídlom v Starej Lesnej. Obec Stará Lesná sa nachádza v tatranskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším – medzinárodným významom. Navrhovaný projekt vychádza z analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia vo vzťahu k súčasným trendom a potrebám návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť, existencia rozsiahleho prírodného a kultúrno-historického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre zimnú aj letnú turistiku vytvárajú predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti. Skutočnosť, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste realizácie projektu nedisponujú komplexnou ponukou kongresových, ubytovacích a stravovacích a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde, ktorý bude poskytovať hotel HORIZONT, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov).

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívne hotelové zariadenie schopné úspešne reagovať na požiadavky cieľových skupín, disponujúce komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím, ktoré v okolí Starej Lesnej neboli dosiaľ prístupné. Wellness centrum umožní naštartovanie relaxačnej turistiky, synergickým efektom bude efektívnejšie a intenzívnejšie využitie existujúcich ubytovacích kapacít, gastronomických a doplnkových služieb. Wellness centrum bude celoročne k dispozícii nielen pre ubytovaných hostí v hoteli HORIZONT, ale aj pre hostí z iných ubytovacích zariadení v okolí, najmä v Starej Lesnej, ako aj pre miestne obyvateľstvo. Klientom budú ponúknuté komplexné športovo-relaxačné služby (rôzne typy sáun, aromaterapia, bazény) s možnosťou celoročného využívania. http://www.hotelhorizont.sk/modernizacia-a-rekonstrukcia-hotela-horizont-stara-lesna/Pri ponuke komplexných športovo-relaxačných služieb, ktoré umožní realizácia projektu, je reálny predpoklad predĺženia dĺžky pobytu ubytovaných hostí. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom hotela poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Názov a sídlo prijímateľa:

TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., 059 60 Stará Lesná 178

Dátum začatia realizácie projektu:

01.10.2014

Dátum skončenia realizácie projektu (predpokladaný):

30.06.2015

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

tabula2

logo

www.siea.sk

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO): Slovenská inovačná a energetická agentúr (SIEA)

Operačný program: www.opkahr.sk
Výška schváleného príspevku: 782 638,04 EUR
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:

tabula


Miesto realizácie projektu: TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., Stará Lesná 178 (Hotel HORIZONT)
Názov projektu: Modernizácia interiérového vybavenia Hotela HORIZONT

Stručný opis projektu:
Špecifické ciele projektu:
Podpora zamestnanosti v obci ako aj v regióneŽiadateľ – spoločnosť TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. vznikla v roku 1997 a poskytuje ubytovacie a súvisiace služby v ubytovacom zariadení hotel HORIZONT***.Stav po realizácii projektu: Zmodernizované interiérové vybavenie zatraktívni ponúkané služby hotela, synergickým efektom bude efektívnejšie a intenzívnejšie využitie existujúcich ubytovacích kapacít, kongresových, gastronomických, relaxačných a doplnkových služieb. Zmodernizované interiérové vybavenie bude celoročne k dispozícii nielen pre ubytovaných hostí v hoteli HORIZONT, ale aj pre hostí z iných ubytovacích zariadení v okolí, najmä v Starej Lesnej, ako aj pre miestne obyvateľstvo.

Návštevníkom hotela budú ponúknuté aj komplexné športovo-relaxačné služby s možnosťou celoročného využívania. Pri ponuke komplexných športovo-relaxačných služieb, je reálny predpoklad predĺženia dĺžky pobytu ubytovaných hostí. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní dopyt po ďalších službách, ktoré môžu návštevníkom hotela poskytnúť iné podnikateľské subjekty v regióne, ako dôsledok synergického efektu.

Vďaka podpore z EÚ realizáciou aktivít projektu vznikne atraktívne hotelové zariadenie schopné úspešne reagovať na požiadavky cieľových skupín, disponujúce komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím, ktoré v okolí Starej Lesnej neboli dosiaľ prístupné.

Predmetom projektu je modernizácia interiérového vybavenia hotela HORIZONT so sídlom v Starej Lesnej. Obec Stará Lesná sa nachádza v tatranskom regióne, ktorý je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu definovaný ako územie s najvyšším — medzinárodným významom. Navrhovaný projekt vychádza z analýzy žiadateľa, konkurencie a vonkajšieho prostredia vo vzťahu k súčasným trendom a potrebám návštevníkov. Výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť, existencia rozsiahleho prírodného a kultúrno-historického potenciálu v regióne, výborné podmienky pre zimnú aj letnú turistiku vytvárajú predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti. Skutočnosť, že existujúce zariadenia cestovného ruchu v mieste realizácie projektu nedisponujú komplexnou ponukou ubytovacích, stravovacích a iných doplnkových služieb cestovného ruchu v štandarde, ktorý bude poskytovať hotel HORIZONT, je predpokladom pre naplnenie cieľov projektu (definovaných aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov).

Východiskový stav:
Modernizáciou interiérového vybavenia vytvoriť atraktívny hotel s ponukou komplexných kvalitných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a zatraktívniť región prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.

Názov a sídlo prijímateľa: TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., 059 60 Stará Lesná 178

Dátum začatia realizácie projektu: 19.10.2015

Dátum skončenia realizácie projektu (predpokladaný): 30.12.2015

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu: 

logo

www.siea.sk

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO): Slovenská inovačná a energetická agentúr (SIEA)

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO):Operačný program: www.opkahr.sk
Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúr (SIEA): www.siea.sk
Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR: www.economy.gov.sk

Výška schváleného príspevku:  199 510,50 EUR