Rezervácia izieb
           
Kontakt
Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná
recepcia@horizontresort.sk
+421 910 802 309, +421 908 908 111
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

UBYTOVACÍ PORIADOK – APARTMÁNY A CHALETY

  /  UBYTOVACÍ PORIADOK – APARTMÁNY A CHALETY
UBYTOVACÍ  PORIADOK – APARTMÁNY A CHALETY HORIZONT RESORT****

Ubytovací poriadok je vydaný spoločnosťou TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., Stará Lesná 178, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO: 35 710 501, spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 11587/P (ďalej len „prevádzkovateľ“) a vzťahuje sa na poskytovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“) v ubytovacom zariadení Chalety a Apartmány pri Hoteli Horizont Resort **** (ďalej len „hotel“) a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a hostí ubytovaných v hoteli (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) od momentu nástupu zákazníka na pobyt v hoteli do jeho ukončenia.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Chalety a Apartmány sú ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovaným hosťom krátkodobé ubytovanie (ďalej len „Ubytovacie zariadenie“ alebo „Chalety a Apartmány“).
1.2. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Objednávateľ“), ktorá vytvorila Rezerváciu prostredníctvom rezervačného systému Ubytovacieho zariadenia a uzatvorila s Prevádzkovateľom Ubytovacieho zariadenia Zmluvu o ubytovaní v niektorom z Chaletov alebo Apartmánov (ďalej len „Zmluva“) spôsobom a za podmienok bližšie uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „VOP“), ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ubytovacieho zariadenia www.horizontresort.sk. Ubytovanou osobou je fyzická osoba, ktorá je na základe Zmluvy oprávnená využívať ubytovacie služby a ďalšie služby Ubytovacieho zariadenia (ďalej len „Ubytovaná osoba“).
1.3. Ubytovacie zariadenie poskytuje Ubytovaným osobám najmä ubytovacie služby a ďalšie služby (ďalej len „Služby“) v rozsahu, ako sú definované na webovej stránke Ubytovacieho zariadenia.
1.4. Tento ubytovací poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), k uzatvoreniu ktorej dochádza medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke hotela www.horizontresort.sk a umiestnený v Chalete. Pred nástupom na pobyt a využívaním služieb v hoteli zákazník potvrdzuje, že bol s týmto ubytovacím poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať.
1.5. Ubytovaná osoba pri ubytovaní (prevzatí Chaletu do užívania) predloží Prevádzkovateľovi za účelom overenia totožnosti k nahliadnutiu platný občiansky preukaz alebo cestovný doklad. Každá Ubytovaná osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinná vyplniť a podpísať tlačivo o hlásení pobytu, ktoré vystaví na základe predloženého dokladu totožnosti.
1.6. Ubytované osoby sú v záujme ochrany svojho zdravia a bezpečnosti povinné informovať Prevádzkovateľa pri ubytovaní o svojich závažných zdravotných ťažkostiach aby im mohla byť v prípade potreby adekvátne poskytnutá lekárska pomoc.
1.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť Ubytovací priadok. Každá zmena Ubytovacieho poriadku je platná dňom, kedy bola v písomnej forme vydaná prevádzkovateľom a účinná nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke Ubytovacieho zariadenia, alebo môže nadobudnúť účinnosť aj neskôr po jeho zverejnení tak, ako to určí v príslušnej zmene ubytovacieho poriadku prevádzkovateľ.
1.8. Pre objednávateľa je ubytovací poriadok záväzný momentom uskutočnenia Rezervácie.
1.9. Objednávateľ je povinný sa pred uskutočnením Rezervácie oboznámiť sa s platným a účinným Ubytovacím poriadkom a VOP zverejnenými v čase uskutočnenia Rezervácie na webovej stránke Ubytovacieho zariadenia, pričom uskutočnením Rezervácie Objednávateľ bezvýhradne súhlasí s Ubytovacím poriadkom. Ubytované osoby sú povinné sa pred vstupom do Ubytovacieho zariadenia oboznámiť sa s platným a účinným Ubytovacím poriadkom .

Čl. II PODMIENKY A SPÔSOB UBYTOVANIA
2.1. Ubytovanie hostí v deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie je v čase od 14:00 hod. (check-in), ak v potvrdení rezervácie nebol prevádzkovateľom uvedený iný čas možnosti nástupu na pobyt a podmienky (vrátane ceny) za skorý nástup na pobyt (pred 14.00 hod. v deň nástupu na pobyt) (early check-in).
2.2. V prípade, že zákazník nenastúpi na pobyt najneskôr do 24.00 hod. bez predchádzajúceho informovania prevádzkovateľa o neskoršom nástupe na pobyt, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť zákazníkom rezervovaný Chalet iným zákazníkom na využitie. Zákazníkovi nevzniká právo na vrátenie ním zaplatenej ceny pobytu, ani na inú finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie či náhradu škody.
2.3. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch, najmä v prípade technických závad, ktoré by bránili ubytovaným osobám v riadnom
plnohodnotnom využívaní Chaletu, ponúknuť iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od dohodnutého ubytovania.
2.4.  Ubytovateľ vykoná pri odchode klienta za jeho prítomnosti kontrolu ubytovacích priestorov. V prípade, že zariadenie je v stave a rozsahu ako pri nástupe na pobyt, je hosťovi pri odchode vrátená kaucia v plnej výške. V prípade, že zariadenie bolo poškodené alebo chýba, je táto hodnota zariadenia odpočítaná z kaucie klienta, prípadne žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty.
2.5. Objednávateľ je povinný si prevzatý Chalet po jeho prevzatí od prevádzkovateľa do dočasného užívania prezrieť a akékoľvek jeho prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť prevádzkovateľovi. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie Chaletu alebo jeho inventáru.
2.6. V prípade, že prevádzkovateľ zistí akékoľvek poškodenie Chaletu alebo jeho inventáru v priebehu poskytovania Služieb alebo pri
ukončení ubytovania ubytovaných osôb, je objednávateľ povinný v celom rozsahu nahradiť prevádzkovateľovi škodu vzniknutú poškodením Chaletu alebo jeho inventáru. Rovnako je Objednávateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi škodu spôsobenú poškodením Chaletu alebo jeho inventáru v prípade, ak poškodenie zistí prevádzkovateľ po skončení ubytovania ubytovaných osôb, a to aj bez toho, aby objednávateľ alebo ubytované osoby na tieto skutočnosti prevádzkovateľa upozornili.
2.7. Chalet sa považuje za uvoľnený v prípade, že z neho Ubytované osoby odnesú veci, Objednávateľ alebo ním poverený zástupca s Prevádzkovateľom skontrolujú stav Chaletu, odovzdá kľúče a Prevádzkovateľ vyúčtuje Objednávateľovi všetky poskytnuté Služby, ako aj prípadné škody.
2.8. Objednávateľ a ubytované osoby berú na vedomie, že v prípade potreby, naliehavosti riešenia výnimočnej situácie (napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania a pod.) a tiež za účelom poskytovania dohodnutých Služieb (napr. riadenie, likvidácia  komunálneho odpadu a pod.) vstupujú do Chaletu oprávnené osoby Prevádzkovateľa, a to aj bez prítomnosti Objednávateľa alebo Ubytovaných osôb.

Čl. III ZÁKLADNÉ POVINNOSTI UBYTOVANÝCH OSÔB
3.1. Ubytované osoby sú povinné počas ubytovania v Chalete počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku Prevádzkovateľa a jeho zariadení, okolí Chaletu, na prírode a na životnom prostredí, kde sa Chalet nachádza.
3.2. Za účelom ochrany zdravia Ubytovaných osôb v Chalete a za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa, musí mať Chalet aj počas pobytu Ubytovaných osôb v Chalete uzamknuté vchodové dvere. Na vstup do Chaletu sú oprávnené len Ubytované osoby riadne nahlásené Objednávateľom. Prijímať v Chalete návštevy možno len v na to vyhradenom čase a na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.
3.3. Ubytované osoby sú oprávnené prijímať v Chalete návštevy len vo vyhradenom čase denne od 8:00 hod. do 22:00 hod. Po vyhradenom čase sa v Chalete môžu zdržiavať len Ubytované osoby.
3.4. V prípade potreby ubytovania viac osôb, ako bolo dohodnuté v Zmluve, je potrebné túto skutočnosť vopred oznámiť Prevádzkovateľovi a ďalšie osoby ubytovať len na základe jeho predchádzajúceho súhlasu.
3.5. Pokiaľ by sa v Chalete po vyhradenom čase podľa bodu 3.3. tohto Ubytovacieho poriadku nachádzali iné ako Ubytované osoby bez predchádzajúceho upovedomenia a súhlasu Prevádzkovateľa, ide o porušenie Ubytovacieho poriadku a Prevádzkovateľ môže odstúpiť od Zmluvy alebo môže Objednávateľovi účtovať zmluvnú pokutu dohodnutú v Zmluve alebo určenú vo VOP.
3.6. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. sú Ubytované osoby povinné dodržiavať nočný kľud.
3.7. V Chalete a na pozemku prislúchajúcom ku Chaletu Ubytované osoby nemôžu bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať interiérové a
exteriérové zariadenie
3.8. Ubytované osoby nesmú vynášať mimo Chaletu bielizeň, ktorou je Chalet vybavený (posteľná bielizeň, uteráky, utierky a pod.).
3.9. V Chalete je možné používať výlučne elektrické spotrebiče, ktorými je Chalet vybavený a sú v Chalete nainštalované. Ubytovaným osobám sa prísne zakazuje používať v Chalete vlastné elektrické a plynové spotrebiče. Tento zákaz sa nevzťahuje len na prenosné technické zariadenia slúžiace na osobnú hygienu Ubytovaných osôb (rozumie sa holiaci strojček, sušič vlasov, elektrická zubná kefka a pod.) a nabíjačky na bežné spotrebné prístroje (rozumie sa mobil, notebook a pod.), ktoré musia byť v bezchybnom technickom stave, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľ za vzniknutú škodu.
3.10. V prípade vzniku požiaru sú Ubytované osoby povinné riadiť sa príslušnými protipožiarnymi smernicami Chaletu a pokynmi Prevádzkovateľa a po príchode jednotky požiarnej ochrany pokynmi veliteľa zásahu.
3.11. Ubytovaná osoba, ktorá je zákonným zástupcom detí, nemôže deti do dovŕšenia 14 rokov veku ponechať z bezpečnostných dôvodov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v Chalete, ani v rámci vonkajšieho okolia Chaletu. Za dieťa a jeho konanie zodpovedá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky zákonný zástupca, a v prípade, že dieťa spôsobí Prevádzkovateľovi škodu, je zákonný zástupca povinný ju Prevádzkovateľovi v celom rozsahu nahradiť.
3.12. V Chalete je prísny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa. Fajčiť je možné výlučne na vyhradenom a označenom mieste mimo Chaletu (vonkajšie priestory Chaletu). Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 100 EUR.
3.13. Pokiaľ dôjde k ochoreniu alebo zraneniu niektorej z Ubytovaných osôb, sú ostatné s ňou Ubytované osoby povinné telefonicky privolať
prvú pomoc a súčasne ihneď informovať Prevádzkovateľa, ktorý poskytne súčinnosť pri poskytnutí prvej pomoci, alebo pri prevoze Ubytovanej osoby do nemocnice alebo zabezpečí poskytnutie prvej pomoci, alebo prevoz do nemocnice.
3.14. Pred odchodom z Chaletu sú Ubytované osoby povinné:
a) riadne uzavrieť vodovodné kohútiky,
b) zhasnúť svetlá v Chalete a priľahlých priestoroch Chaletu,
c) vypnúť všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú vChalete,
d) zatvoriť všetky okná v Chalete,
e) zatvoriť a zamknúť vchodové dvere do Chaletu a riadne uschovaťkľúč a zabrániť jeho strate.
3.15. V prípade straty kľúča od Chaletu sú Ubytované osoby povinné o tejto skutočnosti informovať ihneď Prevádzkovateľa. V prípade straty kľúča je Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 50,00 EUR.
3.16. Ubytované osoby sú oprávnené parkovať motorové vozidlá na vyhradenom bezplatnom parkovisku, pričom sú povinní ich riadne uzamknúť a iným vhodným spôsobom zabezpečiť proti odcudzeniu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú poškodením alebo odcudzením motorového vozidla Ubytovaných osôb vrátane jeho súčastí a príslušenstva (strešné boxy, nosiče na bicykle a pod.) alebo akýchkoľvek vecí nachádzajúcich sa v motorovom vozidle, ktoré je zaparkované na parkovisku pred Ubytovacím zariadením, nakoľko sa nejedná o strážené parkovisko a medzi Ubytovanými osobami a Prevádzkovateľom nevzniká zmluva o úschove alebo uložení motorového vozidla.
3.17. Ubytované osoby sú povinné komunálny odpad triediť v rozsahu, ako to určí Prevádzkovateľ, ďalej na skladovanie odpadu sú Ubytované osoby povinné používať odpadkové koše, ktorými je Chalet vybavený, alebo nádoby určené na uloženie odpadu patriace ku Chaletu.

Čl. IV ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE UBYTOVACIEHO PORIADKU, ZMLUVNÉ POKUTY
4.1. Prevádzkovateľ je oprávnený v dôsledku hrubého porušenia (ďalej len „závažné porušenie“) tohto Ubytovacieho poriadku v zmysle VOP odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Objednávateľom. V prípade odstúpenia od Zmluvy z takéhoto dôvodu, má Prevádzkovateľ právo účtovať Objednávateľovi storno poplatok vo výške a spôsobom určeným v Zmluve a VOP.
4.2. Závažným porušením tohto Ubytovacieho poriadku sa rozumie najmä:
a) porušenie zákazu fajčiť v interiéri Chaletu (z dôvodu zabezpečenia protipožiarnych opatrení) Pokuta je 100 EUR,
b) ak Objednávateľ alebo Ubytované osoby poškodzujú Chalet, jeho vybavenie či už vedome alebo nedbanlivostným konaním,
c) ak sa v Chalete ubytuje viac osôb, ako je dohodnuté v Zmluve bez predchádzajúceho povolenia Prevádzkovateľa (možnosť dohlásiť
osoby sms, telefonicky alebo mailom),
d) prijímanie návštev a zdržiavanie sa návštev v Chalete mimo vyhradený čas,
e) nerešpektovanie nočného kľudu v zmysle Ubytovacieho poriadku,
f) premiestňovanie interiérového a exteriérového zariadenia Chaletu,
g) používanie vlastných elektrospotrebičov s výnimkou elektrospotrebičov povolených Ubytovacím poriadkom,
h) nakladanie s otvoreným ohňom v Chalete alebo fajčenie mimo vyhradené miesto mimo Chaletu,
i) porušenie niektorej z povinností, ktoré má Objednávateľ alebo Ubytované osoby pri odchode z Chaletu.
4.3. Za porušenie akýchkoľvek povinností Objednávateľa alebo Ubytovaných osôb, ktoré sú uvedené v tomto Ubytovacom poriadku, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každý jednotlivý prípad.
4.4. Na postup pri odstúpení od Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zmluvy a VOP.

Čl.ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
5.1. Za veci, klenoty, peniaze a iné cennosti (ďalej len „cennosti“) zodpovedá Objednávateľ a/alebo Ubytovaná osoba, ktorá ich do Chaletu resp. Ubytovacieho zariadenia vniesla. Ubytované osoby sú povinné uschovávať vnesené veci, klenoty, peniaze a cennosti v uzamknutých izbách a uzamknutom Chalete. Akékoľvek problémy s uzamykaním Chaletu alebo izieb je Objednávateľ povinný ihneďnahlásiť telefonicky alebo osobne Prevádzkovateľovi, v opačnom prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu na cennostiach.
5.2. Prevádzkovateľ podľa VOP nevykonáva osobitnú úschovu a nepreberá od Ubytovaných osôb žiadne veci do osobitnej úschovy.

Čl. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Ubytovací poriadok a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie tohto Ubytovacieho poriadku bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, netýka sa táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto Ubytovacieho poriadku.
6.3. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých z tohto Ubytovacieho poriadku je oprávnený výlučne príslušný súd Slovenskej republiky
alebo niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, na ktoré odkazujú VOP.

Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom vydania a účinnosť dňom 1.10.2022. V Starej Lesnej