Rezervace pokojů
           
Kontakt
Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná
recepcia@horizontresort.sk
+421 910 802 309, +421 908 908 111
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

Obchodní podmínky

  /  Obchodní podmínky
1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na online rezervace ubytovacích služeb poskytovaných provozovatelem hotelu, využívání online rezervačního systému provozovatele hotelu, platební a storno podmínky online rezervací provedených klientům / klienty prostřednictvím této internetové stránky, jakož i všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu vzniklého při online rezervaci.

1.2 Provozovatelem hotelu a online rezervačního systému je:

TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o.
Stará Lesná 178,
059 60 Tatranská Lomnica

IČO: 35 710 501
IČ DPH: SK2021392593
DIČ: 20 213 92 593
bankovní spojení: SK48 0900 0000 000492207015 , GIBASKBX
společnost zapsaná v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 11587/P

Tel. kontakt: +421 52 7851 222,  e-mail: recepcia@horizontresort.sk

Adresa sídla a kontaktní údaje provozovatele hotelu uvedené v tomto bodě jsou kontaktními údaji provozovatele hotelu pro účely podávání reklamací nebo stížností, jakož i jiné komunikace s provozovatelem hotelu.

1.3 Klient je oprávněn využívat online rezervace pouze v případě, že souhlasí s VOP. Klientovi se doporučuje ve vlastním zájmu seznámit se s těmito VOP pro uskutečněním rezervace. Při opakovaném využívání online rezervace je klient povinen vždy se seznámit s aktuálním zněním VOP. Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo jednostranně tyto VOP změnit, přičemž změna VOP je účinná ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele hotelu. Pokud klient nesouhlasí s některými ustanoveními těchto VOP, provozovatel hotelu ho žádá, aby uvedený online rezervační systém nevyužíval. Potvrzením rezervace klient vyslovuje bezvýhradný souhlas s těmito VOP.

1.4 Každý klient bere na vědomí, že všechny ceny a podmínky rezervace a poskytování služeb platí výhradně pro online rezervace uskutečněné prostřednictvím této internetové stránky.
1.5 Používáním online rezervačního systému klient prohlašuje, že dosáhl věku minimálně 18 let a je způsobilý vlastním jménem nabývat práv a přebírat na sebe povinnosti.

1.6 Každý klient – spotřebitel má právo obrátit se za účelem ochrany svých spotřebitelských práv vyplývajících ze smlouvy o ubytování nebo o poskytnutí dalších služeb uzavřené dle těchto všeobecných obchodních podmínek na subjekt alternativního řešení sporů, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. V případě, že klient není spokojen se způsobem, kterým provozovatel hotelu vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že provozovatel hotelu porušil jeho práva, má právo obrátit se na provozovatele hotelu s žádostí o nápravu. Pokud provozovatel hotelu na takovou žádost klienta odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího odeslání, má klient právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporu podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je: Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství. Klient má právo zvolit si, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

1.7 Klient může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů, která je dostupná on-line na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

2. REZERVACE

2.1 Při online rezervací má klient možnost vyhledat si aktuální volné ubytovací kapacity v hotelu dle zadaných požadavků v rezervačním formuláři (datum příjezdu, datum odjezdu, typ pokoje apod.).
2.2 Při online rezervaci po výběru všech údajů pro začátek a konec pobytu, typu pokoje, doplňkových služeb a podobně klient vyplní všechny požadované údaje.
2.3 Po vyplnění všech požadovaných údajů, po realizaci úhrady ve smyslu těchto VOP a po prověření údajů bude klientovi bezodkladně zasláno na jím zadanou emailovou adresu potvrzení rezervace s uvedením rezervačního čísla. Přidělené rezervační číslo slouží k potvrzení rezervace, jako kontaktní údaj pro realizaci jakýchkoliv změn nebo stornování rezervace a potvrzení při nástupu na pobyt. Z uvedeného důvodu je klient povinen rezervační číslo bezpečně uschovat.

2.4 Smlouva o ubytování nebo o poskytnutí dalších služeb je uzavřena až momentem potvrzení rezervace s uvedením rezervačního čísla. Automaticky prováděné oznámení o přijetí požadavku do rezervačního systému provozovatele hotelu se nepovažuje za závazné akceptování rezervace.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Úhradu za pobyt rezervovaný klientům při online rezervací je klient povinen uhradit v plné výši při online rezervací prostřednictvím služby platby kreditní kartou (eCard). Z uvedeného důvodu je při online rezervací při platbě kartou eCard od klienta požadované číslo kreditní / debetní karty. Potvrzením rezervace dává klient souhlas k realizaci úhrady za rezervovaný pobyt v plné výši ve prospěch provozovatele hotelu (stažením ceny pobytu) a opravňuje provozovatele hotelu na realizaci této úhrady. Celková cena pobytu je ihned zúčtována ve prospěch bankovního účtu provozovatele hotelu.
3.2 Postup a činnost provozovatele hotelu vychází z etických principů a respektuje soukromí klienta. Rezervační systém využívá v současnosti nejmodernější systémy šifrování citlivých dat a údajů, které garantuje plnou bezpečnost údajů poskytnutých při realizaci úhrady klientem.
3.3 Klient zplnomocňuje provozovatele hotelu k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě / debetní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu / debetní kartu vydala.

3.4 V případech, kdy v rezervačním systému provozovatele hotelu při určité službě není cena uvedena, případně je uvedena nulová cena, znamená to, že služba v daném termínu není dostupná nebo cena služby v daném okamžiku není přesně známa. V takovém případě se odeslání rezervace prostřednictvím rezervačního systému provozovatele hotelu považuje za projevení zájmu o poskytnutí dané služby a dostupnost a cena služby bude klientovi oznámena dodatečně. Po oznámení dostupnosti a ceny služby má klient právo rezervaci potvrdit nebo odmítnout.

4. STORNO PODMÍNKY

4.1 Vzhledem k tomu, že předmětem online rezervací provedených klientům / klienty prostřednictvím této internetové stránky je poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, které mají být poskytnuty v dohodnutém čase nebo ve smluvené lhůtě, klient nemůže odstoupit od smlouvy poté, co mu provozovatel hotelu potvrdil objednávku ubytovacích, stravovacích a jiných uvedených služeb na konkrétní termín. Zrušení rezervace služeb v těchto případech je možné pouze za podmínek stanovených provozovatelem hotelu v následujících bodech těchto VOP.

4.2 Jakékoliv změny provedené online rezervace ze strany klienta je možné uskutečnit elektronicky po zadání e-mailové adresy klienta zadané při online rezervaci a čísla rezervace přiděleném a klientovi zaslaném při realizaci online rezervace nebo písemně, telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím rezervačního oddělení provozovatele hotelu na telefonním čísle: +421 52 7851 222 e-mailová adresa: recepcia@horizontresort.sk. Při požadavku na změnu provedené online rezervace je klient povinen vždy uvádět rezervační číslo přidělené při uskutečnění online rezervace a zaslány klientovi na e-mail ním zadaný při uskutečňování online rezervace. Pokud klient požaduje změnu provedené online rezervace, které není možné z kapacitních nebo jiných provozních důvodů vyhovět, provozovatel hotelu uskuteční všechny kroky za účelem provedení požadavkům klienta, avšak provozovatel hotelu není povinen požadavku klienta na změnu provedené online rezervace vyhovět, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či jakékoliv jiné plnění ze strany provozovatele hotelu z důvodu nemožnosti změny provedené online rezervace.
4.3 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace vzniká provozovateli hotelu nárok na storno poplatek následovně:

Storno poplatky platné pro všechny pobyty

25% z ceny objednaných a potvrzených služeb do 20 – 14 dní před dnem nástupu na pobyt
50% z ceny objednaných a potvrzených služeb 13 – 7 dní před dnem nástupu na pobyt
75% z ceny objednaných a potvrzených služeb 6 – 2 dní před nástupem na pobyt
100% z ceny objednaných a potvrzených služeb 1 den před a den nástupu na pobyt

 

4.4 V případě nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt vzniká provozovateli hotelu nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných a potvrzených služeb.
4.5 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo v případě částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt u akciových pobytech (čl. 6 VOP) vzniká provozovateli hotelu nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných a potvrzených služeb.
4.6 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo v případě částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt v mimořádných případech (nemoc, úmrtí, postižení živelnou pohromou apod.) Je provozovatel hotelu oprávněn vzdát se nároku na úhradu storno poplatku na základě předložení důvěryhodného důkazu o vážné příčině odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt klientům.
4.7 V případě odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení k pobytu zašle provozovatel hotelu klientovi písemně nebo e-mailem oznámení o uplatnění nároku provozovatele na storno poplatek a jeho výši ve smyslu těchto VOP do 14 dní ode dne odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo ode dne částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo ode dne začátku pobytu v případě nenastoupení klienta na pobyt. Klient potvrzením objednávky a vyjádřením souhlasu s těmito VOP souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel hotelu je oprávněn v případě odstoupení klient od smlouvy a zrušení rezervace nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení k pobytu jednostranně započíst pohledávku klienta na vrácení klientem uhrazené ceny pobytu při uskutečnění online rezervace pobytu vůči pohledávce provozovatele hotelu na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto VOP ve výši, ve které se tyto pohledávky kryjí, přičemž částku přesahující vzájemné pohledávky klienta a provozovatele hotelu ve prospěch klienta uhradí provozovatel hotelu klientovi bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet klienta, ze kterého byla realizována úhrada ceny pobytu při online rezervaci pobytu, a to do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odstoupení klienta od smlouvy a zrušení rezervace nebo částečného odstoupení klienta od smlouvy a čiastočnéh o zrušení rezervace nebo nenastoupení na pobyt. Bankovní poplatky spojené s vrácením ceny pobytu klientů nese klient.

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

5.1 V případě nejasností nebo otázek, které vzniknou při online rezervací, je klient oprávněn obrátit se na rezervační oddělení provozovatele hotelu telefonicky na telefonním čísle: +421 52 7851 222 nebo emailem: recepcia@horizontresort.sk
5.2 Check-in je možný v den začátku pobytu ve smyslu rezervace od 14.00 hod. Check-out je v poslední den pobytu ve smyslu rezervace do 10.00 hod.
5.3 V případě zvláštních požadavků (dětská postýlka, pozdní nástup nebo odchod z pobytu (late check-in nebo late check-out) nebo zájmu o rezervaci doplňkových služeb je klient oprávněn obrátit se na rezervační oddělení provozovatele hotelu telefonicky na telefonním čísle: +421 52 7851 222 nebo emailem: recepcia@horizontresort.sk
5.4 Provozovatel hotelu je oprávněn poskytnout slevu na pobyt pro děti mladší 6 let, a to následovně: pro děti mladší 6 let (od 0 do 6 let včetně) 100% sleva bez nároku na lůžko nebo přistýlku.

6. AKCIOVÉ POBYTY

6.1 Provozovatel hotelu je oprávněn nabízet akciové pobyty (last minute, first minute apod.). Počet pokojů vyhrazených pro akciové pobyty je omezen.
6.2 Pro rezervaci a realizaci akčních pobytů jsou platné zvláštní obchodní podmínky platné výlučně pro akciové pobyty, které mají přednost před těmito VOP. Tyto VOP se použijí při akciových pobytech pouze v těch částech, které nejsou ve zvláštních obchodních podmínkách upravené odchylně nebo zvlášť.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1 Provozovatel hotelu zpracovává svobodně poskytnuté osobní údaje klienta v rozsahu údajů uvedených v rezervačním formuláři, a to jméno, příjmení, adresa, stát pobytu, email, telefonní číslo, nakolik zpracovávání těchto osobních údajů je nezbytné pro rezervaci ubytovacích služeb poskytovaných provozovatelem hotelu, a / nebo na vyřízení žádosti klienta o informace před poskytnutím ubytovacích služeb provozovatelem hotelu, a pro plnění povinností provozovatele hotelu uložených obecně závaznými právními předpisy. Zpracování osobních údajů provozovatelem hotelu se provádí po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedeného účelu zpracování.
7.2 Klient může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním rezervace projevit svůj souhlas se zasíláním informací o novinkách a speciálních nabídkách provozovatele hotelu (newsletter). Zaškrtnutím tohoto políčka tak klient jako dotyčná osoba uděluje svobodně a dobrovolně provozovateli hotelu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy pro marketingové účely – zasílání newsletteru prostřednictvím elektronické pošty (emailů). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu 5 let.
7.3 Klient odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je klient povinen jejich změnu neprodleně oznámit provozovateli hotelu.
7.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (na zasílání newsletteru) může klient kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emaily od provozovatele hotelu, zasláním emailu provozovateli hotelu, nebo osobně na recepci hotelu.
7.5 V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.
7.6 Ochrana osobních se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, kde jsou také upraveny i práva klienta jako dotčené osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má klient zároveň (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Stejně má klient v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj má právo získat své osobní údaje, které provozovateli hotelu dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu av této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technický možný ( právo na přenositelnost údajů).
7.7 V případě, že si u provozovatele hotelu použije klient některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti klienta nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má provozovatel hotelu oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si provozovatel hotelu právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.
7.8 Jak dotčená osoba má klient právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.
7.9 Provozovatel hotelu prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.
7.10 Klientovy osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelem služeb provozovatele hotelu (jiné třetí osobě – ​​příjemcem), pokud je to nezbytné pro splnění účelu, za kterým byly získány. Takovým smluvním poskytovatelem služeb provozovatele hotelu je zejména poskytovatel marketingových služeb, banka a pod. Údaje mohou být těmito poskytovateli služeb použity výhradně pro účely, pro které byly osobní údaje získané.

8. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto VOP a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí právním řádem Slovenské republiky.
8.2 Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nedotýká se taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

8.3 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů
8.4 Klient při potvrzení online rezervace vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním změněných VOP na internetové stránky provozovatele hotelu www.horizontresort.sk

8.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2021